سفره جمع شد . .
WEB
CATs
TAGs
PAST
BAX
POSTs
CODEs
TEMP
<-BlogAbout->
& &
تو نخواهی ،

من که میخواهمت . .& &
این همه تلاش واسه چی ؟

وقتی همه کور شدن واسه دیدنت . . 


& &
یه وقتایی فقط خودتی که با خودتی !

+ پس لذت ببر از خودت & &
خدا روزهای خوب را آفـریـد تـا مـا بـا بـدی هامـون خرابـش کنیـم . .


& &
حال همه ی ما خوب است . .